تربیت
Tarbiat.Org

راز نماز (برای جوانان)
حاج شیخ محسن قرائتی

عبادت، در ترازوی سنجش‏

گفتیم: عبادت، یعنی بندگی و پرستش، اطاعت امر خدا و انجام تکلیف الهی، خواستِ خود را فدای خواسته پروردگار کردن و گردن نهادن به احکام شرع.
آنچه به عنوانِ تکلیف و عبادت انجام می‏شود، به لحاظ نیّت و محتوا و کیفیّت انجام و خصوصیات فردی هر کس، مراحل و مراتبی می‏یابد.
گاهی عمل عبادی، تنها مرتبه صحّت و درستی را از نظر رعایت شرایط دارد، گاهی به مرتبه قبول می‏رسد، و گاهی هم صفت کمال می‏یابد. پس برای عبادات، شرایط زیر مطرح است:
1. شرایط صحّت عبادات‏
2. شرایط قبولی عبادات‏
3. شرایط کمال عبادات‏
و اینک توضیحی پیرامون این سه مرحله و سه نوع شرایط: