تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره یوسف آیه 44

(44) قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَمِ بِعَلِمِینَ‏
ترجمه: (اطرافیان پادشاه) گفتند: خواب‏هایی پریشان است و ما به تعبیر خواب‏های آشفته دانا نیستیم.
نکته‏ها:
کلمه‏ی «اضغاث» جمع «ضَغث» به معنای مخلوط کردن و «ضِغْث» به معنای دسته چوب مختلط است.
کلمه‏ی «احلام» جمع «حلم» به معنای خواب پریشان است. «اضغاث احلام» یعنی خواب‏های پراکنده ودرهمی که معّبر نمی‏تواند سرنخی از آنرا به دست آورد.
پیام‏ها:
1- ندانستن و جهل خود را توجیه نکنید. (اشراف چون تعبیر صحیح خواب را نمی‏دانستند گفتند: خواب شاه پریشان است.) (قالوا اضغاث احلام)
2- کار را باید به کاردان سپرد. (کارشناس تعبیر می‏کند، ولی غیر کارشناس می‏گوید خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است) (ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین)