تربیت
Tarbiat.Org

زکات
حاج شیخ محسن قرائتی

کم شدن مفاسد اجتماعی

با پرداخت زکات و تأمین اجتماعی، فقر مردم بر طرف می‏شود و قهراً بخشی از مفاسد اجتماعی که برخاسته از فقر حاکم بر جامعه است، از بین خواهد رفت.