تربیت
Tarbiat.Org

یاد او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

بررسی مفهوم ذکر

هنگامی که درباره ذکر خدا و مطلوب بودن آن سخن به میان می‏آید و مثلاً، در وصف دوستان خدا گفته می‏شود که دائماً به ذکر خداوند مشغولند و هیچ کاری آنها را از ذکر خدا باز نمی‏دارد، در آغاز چهر افرادی در ذهن انسان تصویر می‏شود که پیوسته لب‏هایشان در رکت و به ذکر خداوند گویا است و زبانشان مشغول خواندن اذکار و اوراد است؛ یعنی در ابتدا، عرف مردم ذکر را منحصر در ذکر لفظی می‏دانند؛ در صورتی که طبق آنچه از روایات و قرآن کریم استفاده می‏شود، گسترده و شمول و عمق ذکر فراتر از این است. از این رو، ضرورت دارد قدری درباره مفهوم ذکر بحث کنیم.
در زبان فارسی کلمه یادمعادل کلمه ذکر است که به خوبی معنای آن را می‏رساند و از این جهت می‏توان گفت که کلمه ذکر از معدود واژگان عربی است که معادل فارسی آن به صورت منفرد و بدون ترکیب، کاملاً معنای ذکر را می‏رساند.
راغب اصفهانی دو معنا برای ذکر بر می‏شمارد. وی می‏گوید: گاهی ذکر به معنای توانایی انسان برای حفظ شناختی است که حفظ کرده است، و گاهی به معنای حضور معنایی در قلب و یا سخنی بر زبان است و تقسیم ذکر به ذکر قلبی و ذکر لسانی به معنای دوم مربوط می‏شود و هر یک از ذکر لسانی و قلبی خود بر دو گونه‏اند:
1. ذکر پس از فراموشی.
2 ذکر بدون سابقه فراموشی که ادامه توجه و هشیاری انسان رخ می‏دهد.(3)
مرحوم علامه مجلسی رحمة الله درباره مفهوم ذکر می‏فرماید: ذکر حضور معنا در نفس انسان است و گاهی نیز به عمل و دانش ذکر می‏گویند و نیز به سخنی که معنای مرد نظر را در بر دارد، کلمه ذکر اطلاق می‏گردد.(4)