تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز آخر ماه (رجب)

غسل در آن وارد شده است و روزه‏اش سبب آمرزش گناهان گذشته و آینده است و نماز سلمان به نحوی است که در روز اول گذشت.