تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز بیست و چهارم:

در سال هفتم هجری قمری فتح خیبر و قتل مرحب به دست معجز نمای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام واقع شد. شیخ ازری در این مقام در مدح آن حضرت سروده:
و له یوم (خیبر) فتکات - کبرت منظراً علی من رآها
یوم قال النبی انی لا عطی - رایتی لیثها و حامی حماها
فاستطالت اعناق کل فریق - لیرواً ای ماجد یعطاها
فدعی این وارث الحکم و الباس - مجیر الایام من باساها
این ذوالنجده العلی لودعته - فی الثریا مروعه لباها
فاتاه الوصی ارمد عین - فسقاها من ریقه فشفاها
و مضی یطلب الصفوف فولت - عنه علما بانه امضاها
و بری (مرحبا) بکف اقتدار - اقویاء الاقدار من ضعفاها
و دحی بابها بقوه باس - لوحمته الا فلاک منه دحاها
عائذ للموملین مجیب - سامع ماتسر من نجواها عع(14)ع(15)ع.