تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

روشهای مختلف ارباب سیر و سلوک‏

9
گفتنی است که ارباب سیر و سلوک و علما و دانشمندانی که در این راه گام برداشته و تعلیمات قرآن و سنّت را راهنمای خویش قرار داده (نه صوفیانی که تحت تأثیر مکتبهای التقاطی و غیر اسلامی بوده‏اند) هر یک برای خود روشی را پیشنهاد کرده‏اند؛ یا به تعبیر دقیقتر، مراحل و منزلگاههایی در نظر گرفته‏اند که در ذیل به بخشی از آنها به صورت فشرده اشاره می‏شود، تا این بحث کاملتر و پربارتر گردد: