تربیت
Tarbiat.Org

حقوق و سیاست در قرآن‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

منابع حقوق در اسلام‏

%
اصولیّون و فقهای اسلام - از دیر زمان تاکنون - هیچ گاه اصطلاح «منابع حقوق» را استعمال نکرده‏اند و به جای آن، تعبیر «ادله فقه» را به کار برده‏اند، هرچند مفهوماً با آن یکی نیست ولی می‏تواند به جای آن به کاررود. به هر حال اصولیّون شیعه تحت عنوان ادله فقه از چهار دلیل یا منبع نام می‏برند که عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. بعضی از اصولیّون دیگر، ادله یا منابع دیگری نیز بر آن می‏افزایند که عبارتند از: قیاس، استحسان، مصالح مرسله، فتح و سد ذرایع، عرف، مذهب صحابی(38) و شرایع الهی و جهانی پیش از دین اسلام. اما حق این است که تنها منبع حقوق در اسلام «اراده تشریعی الهی» است و بس؛ یعنی یک قاعده و حکم فقط هنگامی از دیدگاه اسلام معتبر است که به اراده تشریعی خدای متعال استناد داشته باشد، استناد به هیچ منبع دیگری قاعده و حکم حقوقی را اعتبار و ارزش نمی‏دهد. اهمیت بی‏مانند کتاب، در درجه اول، و سنت در درجه دوم، از آنجا ناشی می‏شود که این دو نشانگر اراده تشریعی الهی می‏باشند؛ یعنی اگر بخواهیم حکم خدای متعال را در موردی بدانیم چاره‏ای نداریم جز این که به این دو رجوع کنیم. به دیگر سخن، این دو خودشان منبع نیستند بلکه ما را به منبع اصلی رهنمون می‏شوند.%
«اجماع» هم هرگز منبع مستقلی به شمار نمی‏آید و چنان نیست که اگر همه فقها و عالمان دین در یک زمان یا حتی در همه اعصار، حکمی واحد درباره مسأله‏ای داشتند، صِرف همان اتفاق نظرشان، به آن حکم، اعتبار و ارزشی بدهد، چنان که «رویّه قضایی» به عنوان یکی از منابع حقوق نظامهای حقوقی دیگر معتبر است.%
به همین دلیل ما هر اجماعی را حجت نمی‏دانیم؛ اجماع تنها در صورتی حجیت دارد که یقین یا - دست کم - ظن اطمینانی پیدا کنیم به این که اتفاق نظر علما در یک مورد به سبب دسترسی همه آنان به سنتی بوده است که ما اکنون از آن بی‏خبریم؛ یعنی همه آنان یک یا چند خبر از بعضی معصومین‏علیهم السلام در اختیار داشته‏اند که آن حکم را از آن استفاده می‏کرده‏اند. پس حجیت اجماع از آن روست که از سنت حکایت می‏کند و کاشِف از اراده تشریعی خدای متعال است.%
«عقل» نیز هیچ گاه منبع جداگانه‏ای نیست بلکه تا آنجا حجیت دارد و معتبر است که بتواند بطور قطع اراده تشریعی الهی و حکم خدا را کشف کند. هفت دلیل یا منبع دیگری هم که نام بردیم صلاحیت منبع حقوق‏بودن را ندارند، زیرا حجیت برخی از آنها به کلی نفی و انکار شده است و بقیه نیز در غالب موارد به یکی از ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل برگشت می‏کنند. پس باید گفت که همه حقوق اسلامی مستند به خواست خدای متعال است ولاغیر؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل هم فقط از این جهت حجیت دارند که اراده خدای متعال را کشف می‏کنند و هرگز در عرض اراده تشریعی الهی، منابعی مستقل محسوب نمی‏شوند.%
%