تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

عواطف طبیعی و عواطف ثانوی‏

عواطف انسانی، ریشه‏های مختلفی دارند و به صورتهای گوناگون ظهور پیدا می‏کند. ریشه عاطفه، گاهی نفعی است که از کسی به انسان می‏رسد و گاهیلذتی است که از دیدن دیگران می‏برد مثل آنکه: انسان از دیدن انسان‏های زیبا لذت می‏برد. و بواسطه این لذت به سوی آنها کشیده می‏شود و گاهی نیز انسان، بدون واسطه و خود به خود، به طرف دیگری کشیده می‏شود؛ هرچند که نه از زیبایی و نه از منفعت او، برخوردار نباشد و یا حتی از جانب او متحمل زیان و خسارت نیز بشود که در اینصورت، چیز دیگری غیر از زیبایی و منفعت، منشاء خیزش عاطفه خواهد شد.
بنابراین، می‏توانیم عواطف را، با توجه به آنچه که گفتیم، به دو دسته اساسی تقسیم کنیم: