تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مفهوم رجاء

وقتی انسان گمان داشته باشد که در آینده نعمتی نصیب او خواهد شد که از آن لذت میبرد و بهره‏مند می‏شود از این اندیشه، احساس خوب و حالت مطلوب و شیرینی به وی دست می‏دهد که ما آنرا رجاء و امید می‏نامیم.
پس در رجاء و امید نیز همانند خوف دو ویژگی ملحوظ است: یکی توجه به آینده، و از این روی امید ربطی به آنچه گذشته است ندارد جز بلحاظ نتائج بعدی آن.
دوم اینکه منشأ اصلی امید و رجاء نیز لذت و شیرین کامی و راحتی است که برای خود انسان حاصل شود ولی بالعرض این حالت به چیزهای دیگری هم نسبت داده می‏شود.
فی‏المثل: یک وقت توجه می‏کند به نعمتی که باعث لذت و راحتی انسان خواهد شد و به آن نعمت دل می‏بندد و امیدوار می‏شود، و یک توجه می‏کند به کسی که این نعمت را به وی می‏دهد و امیدش به او است، یا توجه می‏کند به زمانی و یا مکانی که از آن نعمت بهره‏مند خواهد شد، در این صورت می‏تواند رجاء یا امید خود را به آن زمان یا مکان نسبت دهد؛ ولی، آنچه که متعلق اصلی و منشأ نخستین پیدایش این حالت در نفس انسانی است همان التذاذ و تمتعی خواهد بود که برای انسان فراهم می‏شود یعنی علت آن، درونی و مربوط به خود انسان است.