تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

گرایشات معارض‏

موانع دیگری نیز انسان را از کسب معرفت صحیح و نیل به علم باز می‏دارد که بیشتر مربوط به بعد گرایشها می‏شود: مثل اینکه انسان تصور کند اگر به دنبال کسب معارف حق باشد از یک سلسله منافع مادی محروم خواهد شد.
معمولاً، کسانی که در زندگی دنیا در رفاه و نعمت زندگی می‏کنند و همه نوع وسایل آسایش و التذاذ بر ایشان فراهم است، به وضع موجود خویش دلبستگی شدید پیدا می‏کنند تا آنجا که اگر احساس کنند چیزی این وضع را به خطر می‏اندازد مایل نیستند ذهن خود را به آن مشغول سازند و بر عکس به مبارزه با آن بر می‏خیزند.
بطور کلی در آیات قرآن در ارتباط با اندیشه درست حداقل به سه نوع از موانع برخورد می‏کنیم: