تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ارزش خداشناسی‏

اکنون در این بحث اخلاقی هدف ما این است که خداشناسی را با این محتوا و در این محدوده ارزیابی کنیم و سوال ما این است که این خداشناسی از دیدگاه اخلاق از چه ارزشی برخوردار است؟
در پاسخ به این پرسش می‏گوییم: با توجه به اینکه ریشه تمام ارزشهای اخلاقی ایمان به خداست و از دیدگاه اسلام تا کاری به انگیزه ایمان انجام نگیرد ارزشمند نخواهد بود و با توجه به اینکه ایمان متوقف بر معرفت و شناخت است تا آنجا که نقص و کمال معرفت بالطبع در نقص و کمال ایمان دقیقاً مؤثر است و هر چه شناخت انسان زنده‏تر و عمیقتر باشد ایمان وی نیز به همان نسبت می‏تواند زنده‏تر و عمیقتر گردد، نتیجه طبیعی این دو مقدمه آن است که علم و معرفت نسبت به متعلق ایمان در زمره اصول و ریشه‏های ارزشهای اخلاقی شمرده شود و همانطور که ایمان یک حقیقت تشکیکی دارای شدت و ضعف است ولی هر چه زنده‏تر و قوی‏تر باشد انسان را وادار به حرکت و تلاش بیشتر و نظم رفتاری دقیقتر کرده و نهایتا در ارتباط با فوز و فلاح و سعادت ابدی انسان ارزشهای والاتری می‏آفریند علم و معرفت نیز به همان نسبت دارای شدت و ضعف است و هر چه کاملتر باشد از طریق تأثیر در ایمان، ارزش والاتری می‏آفریند و تأثیر عمیقتری در وصول انسان به سعادت جاودانیش و رسیدن به اصیلترین ارزش و کمال در زندگانیش را دارد. در نتیجه انسان برای رسیدن به سعادت والاتر باید ایمانش را قوی‏تر کند و برای تقویت بیشتر ایمان لازم است هر چه بیشتر بر شناخت و معرفت خویش بیفزاید البته به عنوان شرط لازم در کنار شرایط دیگر.