تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

اخلاق در قرآن‏

تا کنون، کلیات و مبادی علم اخلاق را از دیدگاه قرآن بررسی کردیم و اکنون وقت آن رسیده است که به بررسی مباحث اصلی علم اخلاق و تفصیل فروع و جزئیات آن در قرآن بپردازیم؛ ولی، قبل از ورود در این بحث ناگزیر از این خواهیم بود که مباحث و موضوعات اخلاقی را به شکلی دسته بندی کنیم و در چارچوب یک طرح کلی از نقطه‏ای این بحث را آغاز کنیم که تا ممکن است یک ترتیب طبیعی و تسلسل منطقی بین مطالب وجود داشته باشد. البته در خود قرآن کریم در ارتباط با مسائل اخلاقی، یک طرح و تقسیم بندی آشکار و یک نقطه شروع خاصی وجود ندارد و حداقل اینکه ما تا آنجا که می‏توانیم از ظواهر آیات استفاده کنیم، به چنین چیزی بر نخورده‏ایم. بنابراین، در بررسی مسائل اخلاقی ناگزیریم از اینکه خود روش خاصی برگزینیم تا ابتدا و انتهای بحث برایمان روشن باشد.