تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ب - دنیا

درباره دنیا، در قرآن کریم، بحثهای فراوان و گوناگونی وجود دارد که هر یک به بخش ویژه‏ای از بخشهای مختلف معارف مربوط می‏شود. ما در گذشته به بیان بخشهایی از آنها پرداخته‏ایم که مقایسه دنیا با آخرت، بیان حقیقت دنیا که مقدمه‏ای است برای آخرت و پلی است برای آن و اینکه نعمتهای دنیا آزمایشی است برای آخرت، بیان حقیقت دنیا که مقدمه‏ای است برای آخرت و پلی است برای آن و اینکه نعمتهای دنیا آزمایشی است برای انسان و بحثهایی از این قبیل، از آن جمله بوده است.بحثهای دیگری نیز بر محور دنیا و آخرت وجود دارد که بیشتر به سنتهای الهی مربوط می‏شود. نظیر بحث اینکه درباره اینکه چه رابطه‏ای میان دنیا و آخرت برقرار است؟ آیا آن دو قابل جمع هستند و به عبارتی آیا ممکن است که انسانی هم سعادت دنیا را داشته باشد و هم سعادت آخرت را؟ هم از نعمتهای بی شمار دنیا بهره‏مند باشد و هم به سعادت آخرت نایل آید؟ و متقابلاً، آیا می‏شود که یک انسان هم در دنیا بدبخت و شقاوتمند باشد و هم در آخرت؟ و یا آنکه نعمتها و نقمتها و سعادتهای دنیوی و اخروی قابل جمع نیستند یعنی اگر در دنیا متنعم باشد در آخرت محروم است اگر در دنیا محروم باشد در آخرت در ناز و نعمت خواهد بود؟