تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مطالعه در آثار اخروی شرک‏

دسته دیگر از آیات قرآن به تبیین آثار اخروی شرک و کفر پراخته است. اینگونه آیات نیز فراوان هستند و اظهار می‏دارند با کسانی که کفر می‏ورزند و آیات ما را تکذیب و قیامت را انکار می‏کنند چگونه. مؤمنین در جنات تجری من تحتها الانهار. و کفار در جهنم یصلونها و بئس المهاد. با توجه به تعداد زیاد اینگونه آیات، در این فرصت کوتاه نمی‏توان به آنها پرداخت.
قرآن ما را ترغیب می‏کند تا درباره این آثار بیندیشیم اما به این توصیه هم اکتفا نمی‏کند بلکه خود به تفصیل و تشریح و تکرار داستان گذشتگان و افکار و رفتار و خصوصیات اخلاقی و آثار و نتایج و عواقب کارشان می‏پردازد. علت اصلی تکرار این داستانها آن است که توجه عمیق پیدا کنیم و در ذهن ما بماند. مبادا از این مسائل غفلت کنیم. نتیجه آنکه این نوع تفکر در آوردن ایمان و پس از آن در مبارزه با کفر می‏تواند به ما کمک کند.