تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

تنوع انگیزه‏های فاعل‏

از آنجا که انسان در انجام کارهایش می‏تواند انگیزه‏های متنوع و گوناگون داشته باشد، اکنون، جای طرح و بررسی این مساله خواهد بود که کدامیک از انگیزه‏های انسان به کاری که به خاطر آن انگیزه انجام دهد رنگ اخلاقی می‏زند و چه نیتی موجب ارزش اخلاقی می‏شود؟
قبل از ورود در اصل بحث باید بگوییم: انگیزه‏هایی را که در انسان برای انجام افعال اختیاری وجود دارد می‏توان به چند نوع تقسیم نمود: بعضی از انگیزه‏ها برای تأمین نیازمندیهای مادی و پاسخ گفتن به غرایز حیوانی است و بعضی از آنها برای ارضاء عواطف اجتماعی است. آنجا که انسانی برای تأمین نیازمندیهای دیگران از خواسته‏های خویش می‏گذرد، انواع ایثارها و فداکاریها و گذشتهایی که انسان می‏کند، با چنین نیت و انگیزه‏ای همراه است.
اینکه چرا انسان، به خاطر دیگران از خواسته‏های خویش می‏گذرد وروانی ایثار برای دیگران و گزینش آنان چیست؟ پاسخ آن به علم روانشناسی مربوط می‏شود و نیازمند بحثهای زیادی خواهد بود که مناسب این نوشته نیست. آنچه را که در اینجا به طور اجمال می‏توانیم بگوییم: این است که ایثار به داعی واحدی انجام نمی‏گیرد؛ بلکه، عوامل مختلفی می‏توانند انسان را وادار به از خود گذشتگی کنند. فی‏المثل، این کارها گاهی فقط بخاطر ارضاء عواطف انجام می‏گیرد. مثل مادری که فرزندش را بر خویش بر می‏گزیند و راحتی خود را فدای راحتی او می‏کند انگیزه‏ای جز ارضاء عاطفه مادری ندارد. کسی که با صرف وقت، نیرو و مال خود به بیمار یا بینوایی کمک می‏کند گاهی فقط بمنظور ارضاء عاطفه انسانی است که اگر این کار را نکند رنجور و ناراحت است. گاهی بیش از عاطفه، نوعی بینش، انسانی را وادار به ایثار و فداکاری برای دیگران می‏کند که البته خود آن بینش هم ممکن است ریشه‏های مختلفی داشته باشد مثل اینکه کار را یک کمال انسانی تلقی کند و چون انسان، ذاتاً طالب کمال است، وقتی درست یا نادرست، باور کرد که چیزی کمال است برای او، انگیزه کمالجویی او را وا می‏دارد که آن کار را انجام دهد. گاهی هم ممکن است انگیزه‏های دیگری نظیر شهرت طلبی او را وادار به ایثار و فداکاری کند و سرانجام، این هم ممکن است که انگیزه‏ای الهی کسی را وادار به انجام کاری کند و به خاطر خشنودی خداوند این کار را انجام دهد.