تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظامها

گفتیم: هر نظام اخلاقی بر سه اصل موضوعی بنا می‏شود:
1. انسان، مختار است.
2. در افعال اختیاری خود هدفی را دنبال می‏کند که دارای مطلوبیت ذاتی است.
3. یگانه راه وصول به آن هدف انجام افعال اخلاقی خواهد بود؛ یعنی، در حقیقت، این افعال اختیاری هستند که موجب سعادت یا شقاوت انسان می‏شوند و جز از این طریق، کسی به سعادت یا شقاوت نمی‏رسد.
البته، باید یادآوری کنیم که بسیاری از نظامهای اخلاقی توجه تفصیلی به این اصول نداشته و آنها را به عنوان اصول موضوعه خود مطرح نکرده‏اند؛ ولی، ما با تجزیه و تحلیل به این نتیجه می‏رسیم که این سه اصل هر چند بطور ارتکازی و اجمالی، مورد قبول و پذیرش هر یک از نظامهای اخلاقی خواهد بود.
نظام اخلاقی اسلام نیز در پذیرش اصول فوق با دیگر نظامها هماهنگی دارد و بر اساس اعتراف به اصول نامبرده پی ریزی شده است و در این زمینه با دیگر نظامها تفاوتی ندارد.
تا کنون، این پرسش مطرح می‏شود که بنابراین، چه تفاوت اساسی بین نظام اخلاقی اسلام با سایر نظامهای اخلاقی وجود خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم: نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظامهای اخلاقی تفاوتهایی نیز دارد که در اینجا سه تفاوت اساسی را به ترتیب مورد بررسی قرار می‏دهیم: