تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

کوتاه سخن‏

آنکه بر عامترین مفهوم قرآنی و صرفاً اخلاقی است که بار ارزشی مثبت دارد و در مقابل آن، واژگان فجور، اثم، فحشا و جرم بکار می‏روند. چنانکه عدل و قسط نیز دو مفهوم مترادف هستند و در مقابل آن دو، از مفاهیم ظلم، طغیان و عدوان استفاده می‏شود. همچنین در مقابل تقوا معمولاً، فسق و فجور و گاهی ظلم کاربرد دارند. و در آیات قرآن در مقابل متقین گاهی فجار و گاهی ظالمین قرار داده شده‏اند. این پراکندگی مفاهیم در برابر یکدیگر همانطور که گفتیم: به خاطر آن است که این واژه‏ها دقیقاً، در مقابل هم نیستند. و آن چه در مقابل این مفاهیم بکار می‏رود، در حقیقت، مصادیق نقیض آنها هستند و لفظی که دقیقاً، با آن مفاهیم، تقابل داشته باشد یا وجود ندارند یا اگر وجود دارد شایع نیست.