تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

معروف و منکر

گاهی حیثیت شناخت کار اخلاقی مورد توجه انسان قرار می‏گیرد و این توجه موجب پیدایش دو حیثیت معروف و منکر می‏شود. به این معنی که به یک سری از کارهای اخلاقی، به لحاظ اینکه خوب هستند، عقل و عقلاء با این گونه کارها مانوس بوده، آنها را می‏شناسند و خوبی آنها را درک می‏کنند، مفهوم معروف اطلاق می‏شود؛ زیرا، عقل کارهایی را می‏خواهد و دنبال می‏کند که وی را به سعادت برساند. برعکس، کارهایی را که در تأمین سعادت انسان و تحصیل رستگاری وی، نقش منفی دارند، مورد توجه و خواسته عقل نیستند و بدین لحاظ به این نوع کارها منکر گفته می‏شود، یعنی: ما ینکره العقل فهو منکر.
بر اساس مطالب فوق می‏توان گفت: معروف و منکر)) نیز در مورد افعال اخلاقی بکار می‏روند؛ ولی بالاصاله، دو حیثیت اخلاقی نیستند و بر حسب معانی لغویشان، از مفاهیم ارزشی به حساب نمی‏آیند.