تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ویژگیها و حیثیتها در مفاهیم اخلاقی‏

مفاهیم اخلاقی به این لحاظ که در دایره اخلاق قرار دارند، از ویژگیها و کیفیتهایی برخوردارند که به تعدادی از آنان اشاره می‏کنیم: